> > > I

I

I -

: XVI

:
I I Kowczyce I Koŭčycy I Kovchitsi Kovchitsy Kouczycy

:
52 52'0.16"N, 29 11'52.23"E

I