> Smolensk region > Smolensk county > Zarubinki village > Orthodox church of St. Michael the Archangel
Zarubinki. Orthodox church of St. Michael the Archangel
Zarubinki. Orthodox church of St. Michael the Archangel

Orthodox church of St. Michael the Archangel | Zarubinki

Year of construction (reconstruction): 1905-1913