> > >

-

: XVI

:
Boracin Baracin Boratin Boratina Baratsin

:
53 36'42.08"N, 26 2'4.78"E

. : |

.

. ©

. : |

.

. (> 1780) . ca. 1920