> > >

-

:
Lubożycze Lyubozhichi Ljubozhichi Lyubozhichi Liubozhichi Liubazhyczy (Lyubozhichi) Lubozycze

:
52 43'21.90"N, 34 0'6.09"E