> > >

-

:
Świack Svyatsk Svyatsk Swiack Swack Sviack

:
52 40'14.37"N, 31 33'15.90"E