> Grodna region > Dziatłava county > Horka village > Orthodox church of St. George
Horka. Orthodox church of St. George
Horka. Orthodox church of St. George

Horka - Orthodox church of St. George - photos

Photo galleries

Photos added by

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .

 - Orthodox church of St. George.

Photo © Date taken: 09 2016 .