> Smolensk region > Rudnya county > Lyubavichi market town > Orthodox church of the Assumption
Lyubavichi. Orthodox church of the Assumption
Lyubavichi. Orthodox church of the Assumption

Lyubavichi - Orthodox church of the Assumption - photos

Photo galleries

Photos added by Zmitser Savelyeu

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015

 - Orthodox church of the Assumption.

Photo © Zmitser SavelyeuDate taken: 11/10/2015