> Grodna region > Dziatłava county > Achonava village > Orthodox church of St. Nicholas
Unfortunately, there are now photos >>

Achonava - Orthodox church of St. Nicholas - photos

Photo galleries

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .

 - Orthodox church of St. Nicholas.

Photo © Date taken: 24 2014 .