> Brest region > Žabinka county > Zdzitava village > Orthodox church of St. Mikita
Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita
Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Zdzitava | Orthodox church of St. Mikita - photos

Year of construction (reconstruction): XVI, 1787
Coordinates:
52 11'47.71"N, 24 3'32.04"E

Photo galleries

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © . |

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © . |

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © . |

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © . |

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © . |

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © ̳ | Date taken: 19/08/2007

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © ̳ | Date taken: 19/08/2007

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © ̳ | Date taken: 19/08/2007

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 2014-04-13

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © ̳ | Date taken: 19/08/07

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 19/08/07

Zdzitava. Orthodox church of St. Mikita

Photo © | Date taken: 19/08/07