> Pskov region > Sebezh county > Sebezh town > Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony
Sebezh. Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony
Sebezh. Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony

Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony | Sebezh

Photo galleries

Selected photos

Sebezh. Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony

Former catholic church. From 1987 is used as Orthododx church Photo © Alex Zelenko |

Sebezh. Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony

Photo © . | Date taken: ca. 1900

Sebezh. Catholic church of the Holy Trinity and St. Anthony

Main facade (07.2006) Photo © Alex Zelenko | Date taken: ca. 1900