> Bryansk region > Novazybkaŭ county > Svyatsk village > Orthodox church of the Assumption
Svyatsk. Orthodox church of the Assumption
Svyatsk. Orthodox church of the Assumption

Orthodox church of the Assumption | Svyatsk

Year of construction (reconstruction): 1910