Catholic church of St. Nicholas, Svir | Photo 27918 - Main altar