Monument to the White Eagle, Tykocin | Photo 37752