Orthodox church , Krakotka Vialikaja | Photo 80329