> Bryansk region
Kurovo. Orthodox church of St. Nicholas

Bryansk region in photos