> Viciebsk region > Vorša county > Smalany market town > White Kovel Castle, ruins
Smalany. White Kovel Castle, ruins
Smalany.  White Kovel Castle, ruins

Smalany - White Kovel Castle, ruins - photos

Photo galleries

Photos added by Oleg Gramenitski

 -  White Kovel Castle, ruins.

Photo © Oleg Gramenitski

 -  White Kovel Castle, ruins.

Photo © Oleg Gramenitski