> Smolensk region > Dukhovshchina county
.

Dukhovshchina county in photos