> > >
.

-

: 1720

:
Suchowicze Suchavičy Suhovichi Sukhovichi Suchaviczy

:
52 14'39.14"N, 29 14'47.26"E

. : |

.

. © Bastardosse