> obwód mohylewski > rejon osipowce > miasteczko Świsłocz > Cmentarz żydowski
Świsłocz. Cmentarz żydowski
Świsłocz. Cmentarz żydowski

Świsłocz - Cmentarz żydowski - zdjęcia

Albumy zdjęć

Zdjęcia dodał(a)

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©

 - Cmentarz żydowski.

Foto ©