> obwód homelski > rejon mozyrski > miasto Mozyrz > Dawny szpital powiatowy
Mozyrz. Dawny szpital powiatowy
Mozyrz.  Dawny szpital powiatowy

Mozyrz - Dawny szpital powiatowy - zdjęcia

Albumy zdjęć

Zdjęcia dodał(a)

 -  Dawny szpital powiatowy.

Foto ©