> ³ > > > .
. .
.  .

- . -

 -  .    .

© ebay: 1941

 -  .    .

© ebay: 1941

 -  .    .

© ebay: 1941