> > >
.

-

: 1549

:
Podolce Padolcy Podolcy Podoltsy Padolcy

:
54 51'58.81"N, 26 5'16.97"E

. : |

.

. (XIX) ©

.

. ©