> Мінская вобласць > Нясвіжскі раён > мястэчка Сноў > У мястэчку
Сноў. У мястэчку
Сноў. У мястэчку

Сноў | У мястэчку - Каментарыі

8 студзеня 1588 г. Барбара Янаўна Клачкоўна Сноўская («Мальхеровая Сновская Кгравжина, кашталяновая витебская»), удава віцебскага кашталяна Малхера Сноўскага Граўж, які памёр у 1587 г., фундавала новагародскі евангельскі (кальвінскі) збор (LMAB. F. 267. Sygn. 3036. 12 аркушаў. Публікацыя : Zbiór pomników reformacyi kościoła polskiego i litewskiego. Zabytki z wieku XVI-go. / Staraniem Synodu Jednoty Ewangielicko-Reformowanej Litewskiej. Wilno: Skład główny w księgarni E. Wende i sp. w Warszawie, 1911. (Monumenta reformationis Polonicae et Lithuanicae. Serya I. Zeszyt I). № 26. S. 123–128. Прыкладна ў гэты ж час Барбара Янаўна Клачкоўна Сноўская абмяняла Студзёнкі і Сноў (Новагародскі павет) на Хатаевічы («Хотаевичи») (Менскі павет), якія належалі новагародскаму земскаму суддзі Есіфу Іванавічу Галаўні. 21 V 1588 г. акт абмена быў унесены ў кнігі Трыбунала ВКЛ (Гл. «Декрет инъстыгатору с с паном Головнею, судьею земским новгородским о решту сказаную на добрах пана Сновского». Большую частку іншай нерухомай і рухомай маёмасці Барбара Янаўна завяшчала ў духаўніцы (тэстаменце) жонцы смаленскага кашталяна Станіслава Нарушэвіча Гальшцы Камаеўскай. (Метрыка ВКЛ 277. Арк. 537–538 адв., 539–540).
Гл.: Радаман, А. Палітычныя кар’еры Есіфа Галаўні і яго сыноў у Наваградскім павеце ВКЛ (другая палова XVI — першая палова XVII ст.) / А. Радаман // Герольд Litherland [Горадня]. 2006. Год V, № 1 (17). С. 72-76; Radaman, A. Samorząd sejmikowy w powiatach województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1565—1632 / A. Radaman // Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI—XVIII wieku / red. U. Augustyniak, A.B. Zakrzewski ; Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uiwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Neriton, 2010. S. 55-103; http://www.academia.edu/2307526/Samorzad_sejmikowy_w_powiatach_wojewodztwa_nowogrodzkiego_Wielkiego_Ksiestwa_Litewskiego_w_latach_1565-1632
адказаць
Па дадзеных вайсковага попісу 1567 г. большая частка Сноўскага маёнтка належала родным братам Паўлу і Малхеру Жыгімонтавічам Сноўскім:

„Мѣсяца октебра 17 дня. Панъ Малхеръ Жикгимонтовичъ Сновский, маршалокъ господаръский и судья [земский] Новогородский, з ымѣней своихъ, то есть зъ Снови, зъ Кгъровжишокъ, з Сервечи, съ Красного Села и з людей Полескихъ Хотеничъ а Бородичъ, такъ же и з опеки братаничовъ своихъ Северына Миколаевича а Матыса Яновича Биютишскихъ – зъ Снови, зъ Кгровжишокъ и Биютишокъ и з данниковъ съ Хотаевичъ и з Бородичъ ставил коней тридцать два, а драбовъ шестнадцать; а особливе почту дворного на ласку господаръскую ставилъ коней шестнадъцать а драбовъ двонадцать. Всего почту коней сорокъ осмъ добре осажоныхъ – пнцр., при., тар., древъ, а драбовъ всихъ двадъцать осмъ з ручницами (в оба вызова по 32 коня и 17 драбов). (Русская историческая библиотека. XXXIII. Попис войска ВКЛ 1567 г. Стб. 463).

[„Мѣсяца октебра 28 дня]. Панъ Павелъ Сновский, сам дей θоръ, з ымѣнья своего зъ Сныви въ повѣте Новогородскомъ; а съ Хотаевичъ и зъ Школа въ повѣте Мѣнскомъ, а з Добромышля въ повѣте Пинскомъ; а з ыменья Лопей в повѣте Ковенскомъ ставилъ всихъ коней одиннадцать збройно – десеть по гусарску – съ тар., з дре., а конь одинъ по казацку, панцеровъ деветь, зброя блях. 1, бехтер. 1, прил. на всихъ, выслалъ надъ тымъ почтомъ старшого слугу Андрея Липницкого. Онъ же ставилъ драбовъ шесть з рогати. (в оба вызова по 11 коней и по 6 драбов). (Русская историческая библиотека. XXXIII. Попис войска ВКЛ 1567 г. Стб. 502).

Акрамя таго яшчэ аднаго конніка выставіў са Сноўскага маёнтка Ян Пуцяціч - «Мѣсяца октебра 11 дня Янъ Путятичъ зъ Снови мѣрынъ, каѳ., пр., рогат. (Русская историческая библиотека. XXXIII. Попис войска ВКЛ 1567 г. Стб. 831).
адказаць
З канца XV ст. і да 1588 г. Сновам валодалі прадстаўнікі роду Эйруда, якія згадваюцца ў крыніцах як Некрашэвічы, Біюціскія, Сноўскія Граўж

Валочная памера была праведзена ў Снове ў снежні 1562 г. Акт памеры быў зацверджаны 12.V.1568 г. (Vilniaus Universiteto biblioteka (VUB). RS. F.4. (nr.17). A-3913. S.V.36827. K.1–10 v).

Статус мястэчка Сноў атрымаў ужо ў 1564 г., а менавіта 24 чэрвеня (4 ліпеня - па грэгарыянскім календары). Гл. „Лист пану Малхеру Сновскому на позволенье в ыменью его Сновском местечка садити и на 2 ярмарки до року” (Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў (Масква) = Российский государственный архив древних актов. Ф.389. "Литовская метрика". Адзінка захавання № 39. Кніга запісаў Метрыкі ВКЛ № 39. Дакумент № 257. Аркуш 618–618 адв.). Гл. таксама: Alexandrowicz Stanisław. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltico-Slavica. T.VII. Archaeologia, Historia, Etnographia et Linguarum Scientia. Białystok, 1970. Dodatek 1. Wykaz miast i miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. S. 47–108. № 337 (s. 76); Dodatek 2. Daty założenia miasteczek. S. 90–105. № 103 (s. 98): 1562–1566 (Summariusz ML. IV. K. 189). адказаць
18 ліпеня 1478 г. Ганна, удава Некраша Эйрудовіча і яе сыны Багдан і Жыгімонт, якім належаў Сноў, запісалі шэраг наданняў касцёлу ў Біюцішках (гістарычная Ашмяншчына) (Навуковая бібліятэка Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх (LMAB). F. 3-68. Pergamentų raštų rinkinys [Збор лістоў-пергамінаў В55]. Latin; 1 f.; 25,5x39,7+3,5 cm; Text: 19x29 cm; 29 rows; гл. таксама : ORO, t. 2, p. 18, nr. 68; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej / Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz.T. 1, z. 1–3. Kraków, 1932–1948. 1939. Z. 2 [1468–1501]. (Wyd. Kom. Hist. PAU. Nr 81). Nr 311, s. 366–367, nr 311. [KDKDW] ; Jasas R. Pergamentų katalogas / Parengė R. Jasas. Vilnius, 1980. p. 46–47, nr. 88. адказаць
Сноў згадваецца ўпершыню ў вядомых крыніцах 18 VII 1478 г. (наданне Ганны, удавы Некраша (сына Эйруда) і яе сыноў Багдана і Жыгімонта касцёлу ў Біюцішках (Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej / Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz.T. 1, z. 1–3. Kraków, 1932–1948. 1939. Z. 2 [1468–1501]. (Wyd. Kom. Hist. PAU. Nr 81). Nr 311, s. 366–367, nr 311. [KDKDW] ; Jasas R. Pergamentų katalogas / Parengė R. Jasas. Vilnius, 1980. p. 46–47, nr. 88. LMAVB. F3-68. адказаць

Дадаць паведамленне

*
*
*
*