> Homiel region > Chojniki county > Chojniki town > Manor of Prozor
Chojniki. Manor of Prozor
Chojniki. Manor of Prozor

Manor of Prozor | Chojniki

Does not exist

Photo galleries

Selected photos

Chojniki. Manor of Prozor

Manor of Prozor in Chojniki, photo end of XIX century Photo © . |

Chojniki. Manor of Prozor

Manor of Prozor in Chojniki, drawing by I. Wroblewski, 1897 Photo © . |