> > >
.

-

:
Żuprany Župrany Zhuprany

:
54 28'11.83"N, 26 5'15.85"E

. : |

.

. (1854-75) © Oleg Gramenitski

.

. © Viktar Kalinouski

.

. © .